cửa hàng - Một

cửa hàng - B

cửa hàng - C

cửa hàng - D

cửa hàng - E

cửa hàng - nó là

cửa hàng - F

cửa hàng - G

cửa hàng - H

cửa hàng - tôi

cửa hàng - L

cửa hàng - M

cửa hàng - N

cửa hàng - P

cửa hàng - R

cửa hàng - S

cửa hàng - Ś

cửa hàng - T

cửa hàng - Ü

cửa hàng - V

cửa hàng - К

cửa hàng - Т

cửa hàng - У